Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Bevezetés 

Palágyi Kata egyéni vállalkozó (Székhely: 1151 Sződliget u 45/a , a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató a palagyikata.hu domainre terjed ki.

Adatkezelő személye, elérhetősége

Név: Palágyi Kata

Székhely: 1151 Budapest Sződliget u 45/A

Adószám: 56915983-1-42

Nyilvántartási szám: 55621104

Mobil:  +35303617370

E-mail: info@palagyikata.hu
Fogalom meghatározások

(1) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
(2) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
(3) hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
(4) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
(5) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
(6) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
(7) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
(8) nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
(9) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
(10) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
(11) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
(12) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
(13) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 
 

Az adatkezelés célja:

Az érintettek köre

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés időtartama

Jogalapja

Adattovábbítás

Bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Időpontfoglalás pszichológussal online konzultáció céljából történő e-mailles vagy telefonos kapcsolattartás útján és online űrlapon keresztül.

A konzultáció megrendelése céljából a szakemberrel időpontot egyeztetők

név,email cím,

telefonszám,

lefoglalt időpont,

A szolgáltatás igénybevételének befejezését követő 5 év.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Nem történik

A konzultációhoz kapcsolódó adatkezelés

Pszichológiai konzultáció.

A pszichológiai konzultációt igénybevevők.

Személyes élethelyzettel összefüggő adatok

Az konzultációs folyamat ideje alatt

HozzájárulásGDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

Nem történik

Számla kiállításához kapcsolódó adatkezelés

Számla kiállítása, adóbevallás készítése

A szolgáltatásokat igénybevevők.

számlázási név és cím

2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft. Codex Alba Könyvelőiroda Kft. (elérhetőségek alább)

Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés

Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, információ új tartalmakról, szolgáltatásokról, termékekről

név és email cím

A hírlevélre feliratkozók.

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Hozzájárulás GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 2008. évi XLVIII. törvény 6. § alapján.

Tárhely eu.Kft 

Mailerlite 

Közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatkezelés

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Valamennyi érintett, aki regisztrált a : Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Valamennyi érintett, aki regisztrált a : Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube stb. oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Online tréningekhez kapcsolódó adatkezelés

Az online tréningeken való részvétel.

Az online tréningeket megvásárolók köre.

vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, rendszerben végzett tevékenység és hozzá tartozó időpont, valamint IP cím és „user agent” adatok 

a Tudáspiac platform adatkezelő általi használatáig

 

Tárhely eu.Kft

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft. Codex Alba Könyvelőiroda Kft.

Tudáspiac

Rackforest Zrt.

 

Mailerlite

Panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelés

Kapcsolattartás

név,email cím,telefonszám,lefoglalt időpont, számlázási név és cím, panasz

A szolgáltatást igénybe vevő panasszal élő bármely érintett.

Fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 1997. évi CLV. törvény

Nem történik

  Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre 

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:

Tárhely eu.Kft

Cím: 11444 Budapest Ormánság u 4. X. 241.

Ügyfélszolgálat (munkanap 9-17):+36 1 789 2 789

E-mail: support@tarhely.eu

Megismert adatok köre: palagyikata.hu - n és aldomain-eken található weboldalak tartalma, ezen domain-ekre alapuló email címekre érkező emailek.

Számlázás:

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft.

Cím: 031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Email: info@szamlazz.hu

Tel: +36 30 35 44789 (automata tájékoztatás)

Megismert adatok köre: kiállított számlák

Könyvelés:

Codex Alba Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím:1107 Budapest, Gém utca 6. I. lház. 6. em. 5.

Email: codexalba@gmail.com

Megismert adatok köre: kiállított számlák

Hírlevél:

Mailerlite UAB, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania, info@mailerlite.com

Megismert adatok köre: feliratkozó név és email cím.

Online tréningek

 

Panosys Korlátolt Felelősségű Társaság, 7500, Nagyatád, Kiszely L. u. 6.B. ép. 1. em. 3. Adószám: 23484191-2-14 E-mail cím: info@tudaspiac.hu Telefonszám: +3670/941-7801

Megismert adatok köre:vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, rendszerben végzett tevékenység és hozzá tartozó időpont, valamint IP cím és „user agent” adatok 

RackForest Zrt.

Székhely 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

Adószám 14671858-2-41

Cégjegyzékszám 01-09-914549

Weboldal rackforest.com

Email cím info@rackforest.com


Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, rendszerben végzett tevékenység és hozzá tartozó időpont, valamint IP cím és „user agent” adatok (például, de nem kizárólag: böngésző típusa, operációs rendszer típusa stb.), illetve a felhasználók által önkéntesen megadott egyéb adatok.

Adattovábbítás célja:

TudásPiac szolgáltatás működésének biztosítása (Szerver- és hálózati infrastruktúra üzemeltetés, tárhely szolgáltatás, email fiók szolgáltatás)

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1 TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  •         az adatkezelés céljai;
  •         az érintett személyes adatok kategóriái;
  •         azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  •         a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  •         a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
  •         a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  •         az adatforrásokra vonatkozó információ;
  •         az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3 HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9 VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10 BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

8 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

Cookie (Süti ) tájékoztató

A Sütik feladata

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a palagyikata.hu weblapot, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

A weblap alkalmazza a  Google Analytics .A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a palagyikata.hu és aldomainjai információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon külső forrásból származó beágyazott tartalmak is megjelennek. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak olyanok,viselkednek, mintha meglátogattuk volna azt a honlapot, ahol a tartalom eredetileg van. Ilyen esetekben az adott szolgáltató süti kezelési szabályzata irányadó.

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

 

A cookie kezelés jogalapja

A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a weboldalak bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

A cookie-k törléséről bővebb információt a böngésző súgójában találhat.