ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek- Online tréningek

 

Jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Palágyi Kata egyéni vállalkozó (Székhely: 1151 Sződliget u 45/a ; Adószám:56915983-1-42 Nyilvántartási szám :55621104 E-mail cím: info@palagyikata.hu; Honlap: www.palagyikata.hu) – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.terem.palagyikata.hu („Honlap”) Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások  – a továbbiakban: „Szolgáltatások” – igénybevételének feltételeit szabályozzák.

 

Jelen ASZF értelmezésében felhasználónak minősül minden olyan személy aki valamilyen formában használja a Szolgáltatásokat(„Felhasználó”), beleértve a Honlapon keresztül elérhető, térítésmentesen elérhető tartalmakat, Szolgáltatásokat is.  

 

 • Az ÁSZF időbeli hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2022.november 17.. napján lépnek hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat bármikor, részben vagy egészben módosítsa. Az ÁSZF módosítások a közzétételtől lépnek hatályba. A mindenkori hatályos ASZF elérhetősége: www.terem.palagyikata.hu/ASZF

 • A Szolgáltatás 
 • A Szolgáltatás leírása

 

A www.terem.palagyikata.hu online oktatási felület, mely elektronikus oktatási anyagokat kínál (videók, fájlok, szövegek, hangfájlok, linkek, illusztrációk, stb.) az érdeklődő felhasználók számára a TudásPiac nevű online oktatási és oktatási anyag értékesítő szoftveren keresztül. (www.tudaspiac.hu)

 

A Szolgáltató online személyiségfejlesztő programok keretében rendelkezésre bocsátott írásos és videós segédanyagok segítségével személyiségfejlesztő szolgáltatást nyújt a Felhasználónak.

 

A szolgáltatás nem terápia, Szolgáltató a Szolgáltatás során nem lépi túl szakmai kompetenciáinak határait, a 2012. évi C. törvény 187§-nak teljes mértékben megfelelve nem folytat egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlatot.

 
Az oktatási anyagok megvásárlásakor a Felhasználóknak  a megadott adatokkal regisztrál a vásárlási folyamat során. („Regisztráció”) 

 

A megbízás jellegéből adódóan nem eredménykötelem.

      2.2.Regisztráció

A Felhasználó a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.

 

A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.

Felhasználó felel továbbá az általa, a regisztrációkor és a későbbiekben, a felhasználói profil oldalán megadott adatokért valódiságáért (név, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, stb.) és azok mindenkori aktualizálásáért.

A Regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes felhasználói fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.

    2.3. Díjfizetés

A díjfizetéssel Felhasználó hozzáférést vásárol egy, az oldalon aktuálisan elérhető oktatási anyaghoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató.  

 A Felhasználó csak akkor szerez jogosultságot az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. („Díjfizetés”)

A Díjfizetés átutalással történik, ami után a szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállítása a Regisztráció során megadott adatok alapján történik. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak. 

Amennyiben Felhasználó a számlát nem, vagy nem a regisztrációnál (jelen Szerződés 2.2. alapján) megadott, a számla kiállításnak időpontjában rendszerben tárolt adatok alapján kiállítva kapja meg, úgy jelen szerződés 14. bekezdése szerint kezdeményezhet számlareklamációt. A számla utólagos korrekciójára a számla kiállítását követően megváltoztatott regisztrációs adatok alapján nincs lehetőség, minden ilyen kérést a regisztrációs naplófájlok vizsgálatát követően Szolgáltató elutasít.  

      2.4. Hozzáférés

Szolgáltató online tanfolyam esetén a tanfolyam leírásánál szereplő időtartamra  biztosít hozzáférést a tanfolyami anyaghoz (videók, szöveges tartalmak, stb.)

A hozzáférés időtartamát a Díjfizetéstől kell számítani, az időtartam letelte után Szolgáltató a hozzáférést törölheti, megszüntetheti, visszavonhatja.

Időkorlát nélküli tanfolyamok esetén a tanfolyam legalább a megrendeléstől számított 6 hónapig elérhető.

 

 • A szerződés tárgya

 

Jelen szerződés 2.1 szerinti formában Felhasználó megbízza Szolgáltatót a szémélyiségének és képességeinek fejlesztésével. A Szolgáltatás nyújtója Palágyi Kata pszichológus, egyéni vállalkozó. 

 

 • A szerződés létrejötte 

 

Jelen Szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: Felek – között a sikeres regisztrációt követő Díjfizetéssel jön létre.

 

 

 • A felek kapcsolattartása 

 

A felek közötti hivatalos kapcsolattartás formája az e-mail üzenet. A kapcsolattartás jelen Szerződés 14. pontjában feltüntetett elérhetőségen lehetséges

 

 

 1. Elállás 

 

Tekintettel arra, hogy a tanfolyam, képzés természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 4. § szerinti elállási jog a Korm. Rendelet 5. § d) pontja szerint Megrendelőt nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód. 1. A szerződés megszűnésének esetei

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó törli magát a Szolgáltatás Felhasználói közül.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

 

 • Kártérítési felelősség

 

A Szolgáltató a Szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja. 

 

 • Szerzői jogok

 

A www.terem.palagyikata.hu weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. Az Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A szerzői és szomszédos jogok a folyamat lezárultát követően és mindenkori jogszabályi feltételek szerint érvényben maradnak. 

 

 • Panaszkezelés:

 

Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos panaszát e-mailben az info@palagyikata.hu címen jelezheti a Szolgáltatónak, aki a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

 

 • Teljességi záradék

 

A jelen ASZF a benne szabályozott jogviszony tekintetében a szerződő Felek általános megállapodását tartalmazza. A jogviszony keletkezése, és a folyamat során keletkezett írásbeli, vagy írásba foglalt (online felületen tett nyilatkozat, levelezés, e-mail), a Felek Szerződéses akaratára vonatkozó dokumentumok a Szerződés részévé válnak, azokat mint egységes egészet kell értelmezni.  

 

 

 • Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország. 

 

Szolgáltató mindenkori adatkezelési tájékoztatóját és GDPR nyilatkozatát külön dokumentum tartalmazza, melyet Szolgáltató a weboldalán ( www.terem.palagyikata.hu)  közzétesz.